Statut

S T A T U T
STOWARZYSZENIA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ “POMOC”

Rozdział I – postanowienia ogólne
art. 1
Stowarzyszenie Domów Pomocy Społecznej w Koninie – „POMOC”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, o celach niezarobkowych, stowarzyszeniem zarejestrowanym dla realizacji celów zawartych w niniejszym statucie.
art. 2
Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne i prawne popierające i realizujące cele Stowarzyszenia lub wspierające jego działalność.
art. 3
Terenem działania Stowarzyszenia obszar Rzeczypospolitej, a jego siedzibą jest Konin.
art. 4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń .
art. 5
Stowarzyszenie używa pieczęci i nazwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
art. 6
Stowarzyszenie przestrzega przepisów obowiązujących na terenie jego działania.

Rozdział II- cele i zadania
art. 7
Celami Stowarzyszenia są:
1/. utrzymanie domów pomocy społecznej,
2/. pomoc domom pomocy społecznej
3/. rozwój domów pomocy społecznej,
4/. poprawa i usprawnianie opieki nad osobami potrzebującymi pomocy,
5/. niesienie wszechstronnej pomocy mieszkańcom domów pomocy społecznej,
6/. opracowanie programów wspierania osób niepełnosprawnych,
7/. wspieranie zadań statutowych oraz prowadzenie Domów Pomocy Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej i społecznej, dostępu do kultury i rekreacji, uczenia i wychowania poprzez doświadczenia życiowe i nauczanie specjalne, tworzenie nowych form mieszkaniowych z programem jak największego usamodzielnienia.
8/. wszechstronna działalność na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkujących domy pomocy społecznej.
art. 8
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1/. organizowanie działalności domów pomocy społecznej,
2/. finansowanie działalności domów pomocy społecznej,
3/. wspieranie aktywności pracowników i mieszkańców domów pomocy społecznej,
4/. udzielanie pomocy mieszkańcom domów pomocy społecznej w zapewnieniu im warunków do
świadczenia usług bytowych, wspomagających i opiekuńczych na poziomie wymaganego
standardu,
5/. pomoc w realizowaniu programów szkoleniowych dotyczących opieki społecznej,
6/. inspirowanie i realizacja przedsięwzięć zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na
rzecz mieszkańców domów pomocy społecznej i ich działalności,
7/. współpracę z instytucjami, a także z innymi podmiotami zainteresowanymi działalnością
stowarzyszenia,
8/. współpracę we wspieraniu osób niepełnosprawnych z :
a) organizacjami pozarządowymi,
b) instytucjami rządowymi i samorządowymi,
c) instytucjami o podobnych celach statutowych.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych, w zakresie:
1/. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – PKD 88.1
2/. działalność związana ze sportem– PKD 93.1
3/. działalność twórcza związana z kulturą i sportem – PKD 90.0
4/. działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.2
5/. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej – PKD 86.9
6/.  pozaszkolne formy edukacji – PKD 85.5
7/.wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem oprogramowania – PKD 58.1
8/. sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową , straganami i targowiskami – PKD 47.9
3. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, a cały dochód musi być przeznaczony na działalność statutową.
4. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w następujących rodzajach działalności:
1/. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
– PKD 88.1
2/. działalność twórcza związana z kulturą i sportem – PKD 90.0
3/. działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.2
4/. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej – PKD 86.9
5. Stowarzyszenie realizuje cele organizacji pożytku publicznego w następujący sposób:
1/. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
PKD 88.1
-organizowanie działalności domów pomocy społecznej,
-udzielanie pomocy mieszkańcom domów pomocy społecznej w zapewnieniu im warunków do świadczenia usług bytowych, wspomagających i opiekuńczych na poziomie wymaganego standardu,
-współpracę z instytucjami, a także z innymi podmiotami zainteresowanymi działalnością
stowarzyszenia,
2/. działalność twórcza związana z kulturą i sportem – PKD 90.0
– organizowanie działalności domów pomocy społecznej,
– wspieranie aktywności pracowników i mieszkańców domów pomocy społecznej,
– współpracę we wspieraniu osób niepełnosprawnych z organizacjami pozarządowymi, instytucjami rządowymi i samorządowymi, instytucjami o podobnych celach statutowych.
3/. działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.2
– inspirowanie i realizacja przedsięwzięć zmierzających do pozyskiwania środków finansowych na
rzecz mieszkańców domów pomocy społecznej i ich działalności,
– współpracę z instytucjami, a także z innymi podmiotami zainteresowanymi działalnością
stowarzyszenia,
– współpracę we wspieraniu osób niepełnosprawnych z organizacjami pozarządowymi, instytucjami rządowymi i samorządowymi, instytucjami o podobnych celach statutowych.
4/. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej – PKD 86.9
– udzielanie pomocy mieszkańcom domów pomocy społecznej w zapewnieniu im warunków do świadczenia usług bytowych, wspomagających i opiekuńczych na poziomie wymaganego standardu,
6. Działalnośc pożytku publicznego wymieniona w ust.4 prowadzona jest nieodpłatnie.

Rozdział III-Członkowie, ich prawa i obowiązki
art. 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1/ zwyczajnych;
2/ wspierających;
3/ honorowych.
art. 10
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która:
1/ posiada zdolności do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych;
2/ złożyła deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, popierania jej celów i podejmowania
działań dla ich realizacji;
3/ posiada poparcie co najmniej trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

art. 11
Członkiem Stowarzyszenia może być także osoba małoletnia za zgodą przedstawicieli ustawowych, przy czym osoby poniżej 18 lat nie mają prawa udziału w głosowaniach na walnych zebraniach członków oraz nie korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
art. 12
Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która złożyła deklarację popierania działalności Stowarzyszenia i uznaje jej Statut.
art. 13
Członkiem honorowym może być każda osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.
art. 14
Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
art. 15
Osoba prawna, nie mająca siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, może być członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
art. 16
1. Wpisanie na listę członków i skreślenie z niej następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, zatwierdzonej przez Walne Zebranie Członków.
2. Nadanie członkostwa honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia podjętej na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
art. 17
Członek zwyczajny ma prawo do:
1/ czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
2/ brania udziału w pracach i inicjatywach Stowarzyszenia;
3/ otrzymywania informacji o działaniach Stowarzyszenia;
4/ wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia;
5/ obrony swoich uzasadnionych interesów przez Stowarzyszenie.
art. 18
Członek wspierający i honorowy ma prawa przewidziane w art.17 ust. 2, 3, 4 i 5.
art. 19
Członek honorowy, będący jednocześnie członkiem zwyczajnym, nie traci praw wynikających z tytułu członkostwa zwyczajnego.
art. 20
Do podstawowych obowiązków każdego członka należy:
1/ przestrzeganie Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
2/ aktywny udział w pracach Stowarzyszenia i rzetelne realizowanie przyjętych
zobowiązań.
3/ opłacania składki członkowskiej.
art. 21
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje z chwilą:
1/ wystąpienia ze Stowarzyszenia;
2/ skreślenia z listy członków;
3/ śmierci osoby będącej członkiem lub likwidacji osoby prawnej.

Rozdział IV- władze i organizacje Stowarzyszenia
art. 22
Władzami Stowarzyszenia są:
1/ Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
2/ Zarząd Stowarzyszenia;
3/ Komisja Rewizyjna;
art. 23
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa dwa lata.
art. 24
1.Uzupełnienie składu władz Stowarzyszenia w czasie kadencji może nastąpić w drodze
dokooptowania członka zwyczajnego w następujący sposób:
1/ do Zarządu Stowarzyszenia – decyzją Zarządu;
2/ do Komisji Rewizyjnej – decyzją Komisji;
2.Decyzję organu o dokooptowaniu zatwierdza najbliższe Walne Zebranie Członków.

Rozdział V -Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia:
art. 25
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które:
1/ ustala program działania Stowarzyszenia;
2/ zatwierdza plan finansowy i gospodarki materialnej Stowarzyszenia przygotowany przez
Zarząd;
3/ wybiera Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną;
4/ rozpatruje sprawozdania z działalności organów Stowarzyszenia;
5/ udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
6/ rozpatruje odwołania członków od uchwał organów Stowarzyszenia ich dotyczących;
7/ uchwala zmiany Statutu i regulaminów Stowarzyszenia;
8/ określa wysokość składki członkowskiej i wpisowe;
9/ podejmuje uchwały stosownie do wniosków członków i jego organów;
10/podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
11/podejmuje uchwały w przypadkach określonych niniejszym Statutem.
art. 26
1.Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia co najmniej
jeden raz w roku, a także na wniosek dziesięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia w
terminie jednego miesiąca.
2.O terminie Walnego Zebrania wszyscy członkowie zawiadamiani są listami zwykłymi
na wskazane przez nich adresy, na dwa tygodnie przed jego terminem.
3.Walne Zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych członków, pod warunkiem prawidłowego
zawiadomienia wszystkich członków.
art. 27
Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia proponuje Zarząd Stowarzyszenia i podaje go w zawiadomieniu na Walne Zebranie.

Rozdział VI -Zarząd Stowarzyszenia:
art. 28
Zarząd Stowarzyszenia:
1/ reprezentuje Stowarzyszenia i działa w jego imieniu;
2/ przygotowuje i realizuje plan finansowy i gospodarki Stowarzyszenia;
3/ ustala i realizuje szczegółowy plan działania Stowarzyszenia;
4/ nawiązuje kontakty i współpracę z władzami, partiami, organizacjami krajowymi
i zagranicznymi;
5/ powołuje i rozwiązuje komisje problemowe, zespoły badawcze i inne formy
organizacyjne;
6/ składa sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu Członków;
7/ podejmuje decyzje o rozpoczęciu przez Stowarzyszenia działalności gospodarczej;
8/ podejmuje uchwały w przypadkach przewidzianych niniejszym Statutem i w sprawach
nie zastrzeżonych do właściwości Walnego Zebrania Członków;
art. 29
1/ W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi od trzech do pięciu osób wybranych spośród
członków zwyczajnych Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków. Składają się na
niego: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik oraz ewentualnie Sekretarz i członkowie.
2/. Walne Zebranie Członków bezpośrednio wybiera wyłącznie Prezesa Zarządu.
Pozostałe funkcje Zarządu obejmują pozostali wybrani członkowie Zarządu na
podstawie uchwały podjętej przez Zarząd na wniosek Prezesa.
art. 30
Posiedzenie Zarządu zwołuje jego Prezes lub upoważniona przez niego osoba w razie potrzeby, nie rzadziej jak raz na dwa miesiące, a także na wniosek członka Zarządu w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.
art. 31
Szczegółowy tryb podejmowania uchwał i pracy Zarządu określa regulamin przez niego uchwalony i zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział VII – Komisja Rewizyjna:
art. 32
1. Komisję Rewizyjną w składzie trzech osób wybiera Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art.24.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a/. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b/. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.”
art. 33
Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.
art. 34
Wybrani członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza Komisji.
art. 35
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1/. kontrola działalności Zarządu, w szczególności działalności finansowej;
2/.badanie dokumentacji Stowarzyszenia pod kątem ich zgodności z przepisami prawa i
uchwałami władz Stowarzyszenia;
3/składanie sprawozdań z działalności na każdym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
Rozdział VIII – Zasady wyborcze i głosowania
art. 36
1.Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów obecnych , bez względu na liczbę obecnych, z wyjątkami zastrzeżonymi niniejszym
Statutem i przepisami prawa. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego lub Prezesa.
2.O terminie zebrania władz Stowarzyszenia winni być powiadomieni wszyscy ich
członkowie listami zwykłymi wysyłanymi na podany Zarządowi adres członka lub
innym przyjętym przez organ trybem.
art. 37
Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów. Wybrany zostaje członek, który uzyska w głosowaniu największą liczbę głosów – za.
Rozdział IX- Majątek Stowarzyszenia
art. 38
Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
art. 39
Na fundusze składają się:
1/ wpływy ze składek członków i wpisowego;
2/ wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia;
3/ dotacje, darowizny i zapisy;
4/ wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnej z obowiązującym prawem .
art. 40
Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia określa Zarząd i zatwierdza Walne Zebranie Członków, a kontrolują członkowie Komisji Rewizyjnej.
art. 41
1/. Oświadczenia w sprawach majątkowych składa dwóch członków Zarządu, przy czym jedna musi być Prezesem lub Skarbnikiem.
2/. Stowarzyszeniu zabrania się:
1/. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskim”.
2/. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3/. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4/. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej władz lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział X – Przepisy końcowe
art. 42
Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów bez względu na liczbę obecnych członków.
Zasadę tę stosuje się odpowiednio do przyjęcia uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia lub jego połączeniu z innymi stowarzyszeniami.
art. 43
Stowarzyszenia może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wyznaczy likwidatora i określi cele, na które powinien być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
art. 44
W stosunku do pracowników etatowych Stowarzyszenia kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy jest Prezes Stowarzyszenia.
art. 45
Do czasu zwołania pierwszego Walnego Zebrania Członków, co nastąpi najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o zarejestrowaniu Stowarzyszenia, Komitet Założycielski posiada uprawnienia Zarządu Stowarzyszenia wynikające z niniejszego Statutu.
art. 46
Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia wszyscy jego założyciele stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.
art.47
W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o stowarzyszeniach.
Za Zarząd:

Konin, dnia 26.11.2013 r.